10.-29.
يونيو

مشاركة المحتوى

شكرا لك على التقييم

ll progetto Martha Argerich giunge alla tredicesima edizione a costituire un punto di riferimento stabile nella nostra vita musicale e fra gli appuntamenti festivalieri di portata internazionale.È il segno dell'affiatamento manifestato dalla grande pianista con Lugano Festival, con la città, con i suoi spazi di incontro culturale e soprattutto con i musicisti ospitati a costituire un nucleo di intesa artistica significativamente maturato nel luogo e nel tempo. L'avventura iniziata nel 2001 continua con artisti giovani ed affermati rimasti fedeli all'appuntamento, a cui ogni anno si aggiungono figure prestigiose del panorama concertistico.

Accanto all'Orchestra della Svizzera Italiana il Coro della RSI conferma la sua presenza a sottolineare il valore di due complessi che hanno ormai acquisito merito e fama oltre la dimensione regionale.


المعلومات

موقع الحدث

6900 Lugano

أوقات الدوام

lunedì-domenica

إن المحتوى المذكور هنا هو مقدم و محدّث من من قبل مكاتب سياحية إقليمية/محلية، و لذلك فإن هيئة السياحة السويسرية غير قادرة على ضمان صحة المحتوى

إظهار نمط مشاهدة أخرى للنتائج: