Samnaun: ¿Murmina and Murmin"童话故事小径

Samnaun

Ischgl - Palinkopf

Ischgl - Palinkopf

Ischgl - Greitspitze

Ischgl - Greitspitze

Alp Trida - 2.263 m

Alp Trida - 2.263 m

Alp Trida Sattel - Samnaun: 2.488 m

Alp Trida Sattel - Samnaun: 2.488 m

Funpark Idalpe

Funpark Idalpe

《穆敏娜(Murmina)和穆密(Murmin)历险记》是瑞士最受欢迎的童话绘本之一。

分享内容

感谢你的评分
书中两只著名的土拨鼠如今拥有了自己的小径,路线位于Samnaun,即故事假定的发生地。16张原书的版画张贴在路边,在行进时,指引着您更深地了解这个可爱的故事。