Madrisaland探险公园

Klosters

Klosters Dorf: Schlappin

Klosters Dorf: Schlappin

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Madrisa Kinderland, POI

Klosters Dorf: Madrisa Kinderland, POI

Klosters Dorf: Madrisa Kinderland, POI

Klosters Dorf: Madrisa Kinderland, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Klosters - Sportzentrum Klosters, POI

Klosters Dorf: Madrisa Kinderland, POI

Klosters Dorf: Madrisa Kinderland, POI

克洛斯特斯的Madrisa新开了一座大型探险乐园。小矮人、阿尔卑斯精灵、曼德拉草——Madrisa亦真亦幻的景色将克洛斯特斯90多个迷人的故事和传奇带到了现实中。不计其数的农场、林地和山谷构成了独特的神话世界的背景,使Madrisa成为家庭出行的理想山区。

分享内容

感谢你的评分
Madrisa对爱好滑雪的家庭来说十分理想!各种各样的项目都为家庭需要而设计:这里是儿童的天堂。在滑雪区中心的游乐园,您的孩子真的可以尽情玩耍。

魔毯、滑雪缆车、旋转式传送带、生机勃勃的城堡、蹦蹦床、雪圈滑雪山坡、为12岁以下的孩子准备的激动雪橇、等等。让年轻游客的心为之欢呼雀跃吧!如今这里还有一个为各种训练和弹跳准备的巨大的气囊。

儿童活动:
- 每周的蜜蜂活动:“当蜜蜂在跳舞”

- 儿童聚会
- 夜间穿雪鞋远足以及意大利面聚会
- 与Topsy的季末聚会。

信息

Mehr Informationen: www.madrisa-land.ch